תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש
 

 1. הסכמה לתנאי השימוש
 2. שינוי התנאים
 3. מדיניות צנעת הפרט
 4. הצהרות
 5. הרשמה
 6. תורם
 7. הגבלת אחריות
 8. תוכן/תוכנה של צד שלישי
 9. זכויות יוצרים וסמלים מסחריים
 10. זכויות קנייניות באתר האינטרנט
 11. תביעות על הפרת זכויות יוצרים בארה"ב
 12. שיפוי ושחרור
 13. סגירת האתר
 14. מוצרי פיליפס
 15. הצהרת 'נמל מבטחים' בכפוף לחוק האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995
 16. יישוב סכסוכים
 17. הפרדה
 18. אי-ויתור
 19. כותרות

תנאי שימוש

 

אתר אינטרנט זה ("אתר אינטרנט") מוצע לך על-ידי Philips Ltd., 281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3, Canada ("פיליפס").

 

הגישה והשימוש שתעשה באתר אינטרנט זה כפופים לתנאי השימוש הבאים. כמו כן, עשויים לחול תנאים והתניות ייחודיים על תכנים, נתונים, חומרים או פרטי מידע ייחודיים המוכלים באתר זה או זמינים דרכו ("התוכן"), וכן תכנים ספציפיים, נתונים, חומרים או פרטי מידע שאתה עשוי להעלות, לשלוח ו/או לפרסם באתר האינטרנט ("תוכן משתמש") או על עסקאות המתבצעות דרך אתר אינטרנט זה. תנאים ייחודיים אלה עשויים לבוא בנוסף לתנאי שימוש אלה או, כאשר הדבר נאמר במפורש, ואך ורק במידה שצוינה, לגבור על תנאי שימוש אלה.

1. הסכמה לתנאי השימוש

 

גישה או שימוש באתר אינטרנט זה, מהווים את הסכמתך להיות מחויב חוקית לתנאי השימוש וכן לכל התנאים וההתניות המפורטים או מוזכרים להלן או לכל התנאים וההתניות הנוספים המופיעים באתר אינטרנט זה. אם אינך מסכים לכל התנאים הללו, עליך להימנע מגישה לאתר אינטרנט זה או משימוש בו.

2. שינוי התנאים

 

פיליפס עשויה לעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת. תנאי השימוש המעודכנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. המשך גישה ושימוש באתר האינטרנט לאחר פרסום כאמור, תיחשב לקבלה של השינויים בתנאי השימוש. מומלץ לעיין באופן קבוע בתנאים והתניות רלוונטיים. לאתרי אינטרנט אחרים של פיליפס עשויים להיות תנאי שימוש משלהם, שיחולו על אתרי אינטרנט אלו.

 

פיליפס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לערוך שינויים או עדכונים בכל הנוגע לאתרי האינטרנט או לתוכן האתרים, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה. פיליפס שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לסרב או לסיים את הגישה של כל אדם לאתר האינטרנט או לחלק ממנו, באופן מיידי וללא מתן הודעה, וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מדיניות פרטיות

 

השימוש במידע אישי הנמסר או נאסף באמצעות או בקשר לאתר אינטרנט זה ייעשה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות של פיליפס, ותנאי שימוש אלה כפופים למדיניות הפרטיות כפי שהיא מתפרסמת באתר אינטרנט זה.

4. הצהרות

 

כל המידע (כולל, מבלי להגביל, טקסט, תמונות, גרפיקה, קישורים וחומרים אחרים) באתר האינטרנט ניתן "כפי שהוא" וכן "כפי שהוא זמין". פיליפס וחברות הבת שלה, החברות הקשורות אליה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה והספקים שלה מתנערים בזאת, במידה המותרת בחוק, מכל מצג או התחייבות מכל סוג, במפורש או במרומז, הכולל התחייבות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או התחייבות להפעלת אתר אינטרנט זה, התוכן או תוכן המשתמש. פיליפס, חברות הבת שלה, החברות הקשורות אליה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה וספקיה, אינם מתחייבים ואינם מספקים שום מצג כי (i) אתר האינטרנט יעמוד בדרישות שלך, (ii) אתר האינטרנט יפעל בצורה רציפה, במועד, בצורה מאובטחת או ללא שגיאות, או (iii) התוצאות שניתן לקבל מהשימוש באתר האינטרנט (ובכלל זה כל מידע או חומרים באתר האינטרנט) יהיו נכונות, שלמות, מדויקות, מהימנות, או יעמדו בכל צורה אחרת בדרישות שלך.

 

אתר אינטרנט זה הוא ציבורי. אל לך לצפות לשום סוג של סודיות בכל הנוגע לתוכן משתמש שאתה עשוי להעלות באתר אינטרנט זה. אל תעלה כאן מידע בעל אופי סודי.

 

פיליפס, חברות הבת שלה, החברות המקושרות אליה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה וספקיה לא יישאו בכל חבות בגין הפרעות או השמטות באינטרנט, ברשת או בשירותי האירוח, והם אינם מעניקים כל התחייבות לכך שאתר האינטרנט או השירותים ההופכים אתר אינטרנט זה לזמין או שהתקשורת האלקטרונית הנשלחת על-ידי פיליפס יהיו נטולי וירוסים או כל רכיב מזיק אחר.

 

הורדה או השגה בכל דרך אחרת באמצעות השימוש באתר אינטרנט זה של כל חומר תיעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך. אתה תהיה האחראי היחיד בגין כל נזק למערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים הנובע מהורדה של כל חומר כאמור.

5. רישום

 

כדי לקבל גישה לחלקים מסוימים של אתר האינטרנט וכדי להשתמש בפונקציות או בתכונות מסוימות של אתר האינטרנט, ייתכן שיהיה עליך להירשם כתורם. הרישום אינו כרוך בתשלום.

בעת הרישום, עליך לבחור בשם משתמש או "מזהה" ייחודי, ועליך לספק כתובת דוא"ל ייחודית, תקפה, עדכנית וניתנת לאימות. לא יורשה שימוש בכתובות דוא"ל או בשמות משתמש כפולים, ולפיכך אם תזין שם משתמש או כתובת דוא"ל שקיימים כבר במערכת, תתבקש לבחור כתובת דוא"ל או שם משתמש אחרים. אנו נשלח לך הודעת דוא"ל לאישור ובה פרטי הרישום שלך. במקרה שמשלוח פרטי הרישום נכשל מכל סיבה שהיא, ייתכן שהגישה או השימוש שלך באזורים, פונקציות או תכונות המצריכים רישום כאמור, יידחו או יופסקו. עליך לעדכן את פרטי הרישום שלך ללא דיחוי, כך שיהיו מדויקים ועדכניים. אתה האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הסיסמה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את שם המשתמש שלך, או למחוק את התוכן ששלחת לאתר האינטרנט, לסרב או לבטל את הרישום שלך, אם תבחר שם משתמש, שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי, הנו מגונה, לא מכובד, גס או בלתי הולם מכל סיבה אחרת. אתה גם האחראי הבלעדי להגבלת הגישה למחשב/ים שלך. אתה מסכים לקבל עליך את האחריות על כל הפעולות המתבצעות תחת החשבון, שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך, פעולות הנובעות מהתנהגותך, אי נקיטת פעולה או רשלנות. אם ייוודע לך על התנהגות חשודה או בלתי מאושרת הנוגעת לחשבון, שם המשתמש ו/או לסיסמה שלך, אתה מסכים ליצור עמנו קשר ללא דיחוי באמצעות הדוא"ל www.support.il@philips.com. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למנוע רישום מכל שירות דוא"ל או ספק שירות אינטרנט (ISP).

6. תורם

 

שליחה של תוכן משתמש לאתר האינטרנט, מהווה הסכמה מצדך לכך שהחומר יהיה הולם, קונסטרוקטיבי ורלוונטי, ולא יכיל שום פריט שעלול להיות לא חוקי או לא מתאים לפרסום מסיבה אחרת, ובכלל זה, מבלי להגביל, פריטים (1) שעלולים להיות משמיצים או פוגעניים כלפי אדם או יישות אחרת, (2) שעלולים לגרום נזק לכל אדם או רכוש או לגרום להשמצה או הטרדה של כל אדם או ארגון, (3) שעלולים לפגוע בזכויות החוקיות של כל אדם (ובכלל זה הזכות לפרטיות או לפרסום), (4) שהנם פורנוגרפיים, מגונים, גסים, וולגריים, לא מכבדים או מאיימים, (5) שיש בהם משום פגיעה תרבותית, אתנית או כל פגעה אחרת, או (6) שכוללים הצעה או עידוד של כל פעולה בלתי חוקית.

 

אתה מתחייב להשקיע מאמצים סבירים כדי לסרוק ולהסיר כל וירוס או כל תכונה מזהמת או הרסנית אחרת לפני שליחת החומר. כמו כן, לא תשלח מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה, סקרים או ניסיונות שידול באמצעות אתר האינטרנט. כמו בן, לא תזייף כותרות ולא תבצע כל שינוי של נתונים אחרים במטרה להסוות את מקור התוכן או תוכן המשתמש המועבר באמצעות אתר האינטרנט שלנו, או כדי להסוות את הנוכחות שלך באתר האינטרנט. לא תנקוט כל פעולה שיש בה כדי להפריע או לשבש את האתרים, השרתים או הרשתות שלנו, ולא תנקוט כל פעולה הכופה על התשתיות שלנו עומס בלתי סביר או גדול באופן לא מידתי.

 

אתה מאשר, מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש הנשלח אל אתר האינטרנט לא מפר שום זכות קניינית של אחר, לדוגמה, מבלי להגביל, זכויות יוצרים, סימן מסחרי או פטנט, או כל התחייבות לסודיות.

 

אתה מאשר ומסכים כי כל אחד מהרעיונות, החומרים הנשלחים או הדיונים שלך או כל תוכן משתמש אחר המסופק על-ידך במסגרת אתר האינטרנט, ואינו כפוף להגנה על זכויות קניין רוחני, עשוי לשמש כל תורם אחר ללא פיצוי או ייחוס.

 

אתה מעניק בזאת לפיליפס, לחברות הבת שלה, לחברות הקשורות אליה ולשותפיה רישיון עולמי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים, לא-בלעדי, בר-רישוי משנה ובר העברה לעשות שימוש, להעתיק, להכין עבודות נגזרות, להפיץ, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, להעביר ולפרסם תוכן משתמש המסופק על ידך, באתר אינטרנט זה או בכל אתר אינטרנט אחר של פיליפס, או בחומרי שיווק או יחסי ציבור אחרים של פיליפס בכל מדיה שהיא.

 

אתה תהיה האחראי הבלעדי לתוכן המשתמש שלך ולהשלכות של פרסום, שליחה ו/או פרסום בפומבי שלו. פיליפס רשאית, אך אינה מחויבת, לבדוק ולבצע מעקב, לפני ו/או לאחר שליחת תוכן המשתמש. עם זאת, אתה מאשר שאין באפשרותנו לעקוב אחר כל תוכן המשתמש או לבדוק אותו. ללא הגבלה, פיליפס, חברות הבת שלה, החברות הקשורות אליה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה וספקיה לא יהיו ואינן יכולות להיות אחראיות לדיוק, לשלמות, לאיכות או לתוקף של תוכן המשתמש המתפרסם על ידי צד שלישי באתר האינטרנט.

 

פיליפס אינה תומכת בכל תוכן משתמש או בכל דעה, המלצה או עצה המובעות בו, ופיליפס מתנערת במפורש מכל אחריות בקשר לתוכן המשתמש.

 

לפיליפס הזכות והיכולת הבלעדית לערוך ו/או להסיר הודעות או כל תוכן משתמש אחר שיש בהם משום פגיעה, לא ראויים או יוצרים הפרה בכל צורה אחרת של תנאי שימוש אלה מכל סיבה שהיא בכל עת ללא הודעה או הסכמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל משתמש הסבור שתוכן משתמש שנשלח מהווה פגיעה או שאינו ראוי, מוזמן לפנות מיידית לפיליפס באמצעות דוא"ל בכתובתwww.support.il@philips.com. עם קבלת הודעה כזו, אנו נעשה מאמצים סבירים לנקוט בפעולות נחוצות על פי שיקול דעתנו, תוך פרק זמן סביר. היות שמדובר בתהליך ידני, ייתכן כי לא נוכל להסיר או לערוך תוכן משתמש מסוים באופן מיידי.

7. הגבלת אחריות

 

בשום מקרה לא תישא פיליפס או מי מחברות הבת שלה, מהחברות הקשורות אליה, משותפיה, ממעניקי הרישיונות שלה או מספקיה, באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי, מיוחד או מקרי או לנזקים אחרים כתוצאה או הנובעים, או קשורים לגישה, או חוסר יכולת לגשת או לעשות שימוש באתר אינטרנט זה, בתוכן או בתוכן המשתמש, גם אם נמסר לפיליפס הודעה על האפשרות לנזקים כאלה, אלא במידה שנזקים כאלה נובעים באופן ישיר ובלעדי מהתנהגות בלתי הולמת מכוונת או מרשלנות פושעת מכוונת מצדה של פיליפס.

 

אם אתה גר במדינה שאינה מתירה אחת מההחרגות או מהגבלות האחריות המובאות לעיל, או אחת מהתניות הפטור מאחריות בסעיף 4 לעיל, החרגות או הגבלות אלה לא יחולו עליך אך רק במידה שהחרגות או הגבלות כאלה אינן מותרות. במקרה כזה, החרגות או הגבלות כאלה יוגבלו במידה המרבית המותרת על פי החוק.

8. תוכן/תוכנה של צד שלישי

 

פיליפס אינה אחראית בשום אופן לתוכן של אתר כלשהו בבעלות צד שלישי העשוי להיות מקושר לאתר האינטרנט באמצעות היפר-קישור, בין שהיפר-קישור כזה מסופק על-ידי אתר האינטרנט או על-ידי צד שלישי בהתאם לתנאי להשתמש ובין שלא. כל קישור באתר האינטרנט שלנו לאתר אחר אינו מהווה תמיכה באתר אחר שכזה ולא מסופק כל שיפוט או התחיבות באשר לדיוק, לדייקנות או להתאמת תוכנו של אתר כלשהו אליו עשוי אתר האינטרנט לקשר, ולא תחול עלינו כל אחריות על כך.

 

כל תוכנה הזמינה להורדה מאתר אינטרנט זה או דרכו הנה מורשית בכפוף לתנאים של כל הסכם רישיון רלוונטי. למעט כאמור בהסכם הרישיון הרלוונטי, התוכנה זמינה לשימושם של משתמשי הקצה בלבד, וכל פעולה נוספת של העתקה, שחזור או הפצה מחדש של התוכנה אסור במפורש. האחריות, אם בכלל, ביחס לתוכנה כזו, תחול רק כפי שיוגדר באופן מפורש בהסכם רישיון הרלוונטי. פיליפס מתנערת בזאת באופן מפורש מכל מצג, והתחייבות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין אם לא, ובכלל זה התחייבות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת כלשהי או אי-הפרה בקשר לתוכנה.

9. זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

 

זכויות יוצרים וכל הזכויות הקנייניות האחרות בתוכן המסופק על ידי פיליפס, החברות הקשורות אליה, חברות הבת שלה ו/או שותפיה, התוכנה להפעלה ופרסום של אתר האינטרנט, איסוף הנתונים באתר האינטרנט, וכן הסדר, הרצף והסידור של אתר אינטרנט זה. שייכים כולם ל- .Koninklijke Philips N.V ו/או לשותפיה או למעניקי הרישיונות שלה. כל הזכויות בתוכן שלא הוענקו כאן באופן מפורש שמורות.

 

PHILIPS הוא סימן מסחרי רשום של .Koninklijke Philips N.V

 

PHILIPS וכל שאר הסימנים המסחריים הרשומים של .Koninklijke Philips N.V והחברות הקשורות אליה מהווים נכסים חשובים של החברה. שימוש הולם בסימנים מסחריים אלה חשוב ועליך לפעול על פי ההוראות של פיליפס בעת אזכור המוצרים והשירותים של החברה שלנו. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת www.ip.philips.com.

 

השימוש בשם PHILIPS והרישום שלו שמור בלעדית לחברה שלנו. אינך רשאי לרשום ולא להשתמש בשם חברה, שם סטטוטורי, שם מסחרי, שם תחום או שם אחר, אינדיקציה או תיאור, אשר השם פיליפס או כל שם הדומה לו או כל שם המורכב מחלק מהשם פיליפס מהווה חלק ממנו, וכן השם שבו תשתמש לא יכלול שום סימן מסחרי רשום אחר בבעלות .Koninklijke Philips N.V

10. זכויות קנייניות באתר האינטרנט

 

אתר אינטרנט זה הוא בעל אופי ציבורי, וכל מידע הנשלח בו ייחשב כמידע שאינו סודי. אתה מאשר כי כל שליחה של כל המצאות כלשהן הגלומות בתוכן משתמש כלשהו המסופק על-ידך, תהווה "פרסום" של המצאות כאלה בכפוף לחוקי הפטנטים החלים.

 

אתה מאשר שתוכן משתמש כלשהו שיישלח ו/או יידון באתר האינטרנט עשוי להיות כפוף לפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות של פיליפס, חברות הבת שלה, החברות הקשורות אליה, שותפיה או צדדים שלישיים. אם אתה שוקל לנצל רעיונות, הצעות או פתרונות או תוכן משתמש אחר שנשלח לאתר האינטרנט, אתה אחראי להשיג אישור מתאים עבור השימוש בקניין רוחני לפני שתעשה התנהלות נצלנית כלשהי.

11. תביעות על הפרת זכויות יוצרים בארה"ב

 

אם אתה יודע או חושד כי חומר מהחומרים באתר אינטרנט זה (ובכלל זה, מבלי להגביל, חומרים המתפרסמים בפורום) שימשו או הועתקו באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא שלח הודעה לסוכן הרלוונטי בפיליפס שפרטיו מופיעים להלן. על פי הוראות Digital Millennium Copyright Act של ארה"ב, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), על ההודעה שלך לעמוד בדרישות הבאות:

 • חתימה פיזית או אלקטרונית של בעל זכויות היוצרים או אדם המורשה לפעול מטעם הבעלים של זכות בלעדית, המופרת לכאורה;
 • זיהוי העבודה שיש עליה זכויות יוצרים ואשר נטען כי הופרו או, אם ההודעה מכסה מספר עבודות שיש עליהן זכויות יוצרים באתר מקוון אחד, רשימה מייצגת של העבודות האמורות באותו אתר;
 • זיהוי החומר שנטען שהוא מפר את הזכויות או שהוא נושא של פעילות מפרת זכויות, ושאותו יש להסיר או שיש לבטל את הגישה אליו וכן מידע שיספיק באופן סביר כדי לאפשר לנו לאתר את החומר;
 • מידע מספק באופן סביר כדי לאפשר לנו ליצור קשר אתך, לדוגמה כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, אם קיימת, שבה ניתן ליצור קשר עמך;
 • הצהרה שלך שלפיה אתה סבור בתום לב שהשימוש בחומר, באופן שהועלה בתלונה, אינו מורשה על ידי הבעלים של זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק;
 • הצהרה על כך שהמידע בהודעה מדויק וכי בכפוף לעונש על שבועת שקר, הנך הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם בעלים של זכות בלעדית, שהופרה לכאורה.

 

ניתן ליצור קשר עם הסוכן המטפל בהודעות על הפרות של זכויות יוצרים, יש לפעול בדרכים הבאות:


באמצעות הדואר: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

באמצעות פקס: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230


המידע לעיל מיועד אך ורק כדי להודיע לפיליפס על אפשרות הפרת זכויות יוצרים של החומר שלך. לא תתקבל תשובה בעת פנייה לפי פרטי קשר אלה בנוגע לכל שאלה או בירור אחר, כגון שאלות בנוגע למוצרים ובקשות או תלונות לגבי תוכן ו/או פרסומים בלתי הולמים.

12. שיפוי ושחרור

 

אתה מסכים לשפות ולהגן על פיליפס, החברות הבנות, החברות הקשורות אליה, השותפים והספקים שלה ועל כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הנציגים המשפטיים, הסוכנים, היורשים והנמחים שלהם, מפני כל נזק, חבות, עלויות והוצאות. (ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין ואנשי מקצוע ועלויות התדיינות משפטית בגובה סביר) הנובעות מהפרסום, התוכן או ההעברה של כל הודעה, נתונים, חומר או כל תוכן משתמש אחר שתשלח באתר האינטרנט או כל הפרה על ידך של תנאי שימוש אלה. במקרה של תלונה או פעולה חוקית כלשהי הנובעת מהודעה כלשהי, או מתוכן משתמש אחר שפורסם על ידך, פיליפס שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את זהותך וכל מידע אחר שיש בידי פיליפס אודותיך.


אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, אתה משחרר את פיליפס, חברות הבת שלה, החברות הקשורות אליה, שותפיה וספקיה, ואת כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הנציגים המשפטיים, הסוכנים, היורשים והנמחים מתביעות, דרישות ונזקים (בפועל או תוצאתיים) מכל סוג ואופי, ידועים ובלתי ידועים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא עם מחלוקות כאלה.

13. סגירת האתר

 

יש לנו את הזכות הבלעדית לסגור את אתר האינטרנט או כל חלק שלו מכל סיבה שהיא בכל עת ללא הודעה או הסכמה. לא תהיה לנו כל אחריות או חבות בגין אי-אחסון או מחיקה של כל תוכן ו/או תוכן משתמש שנשלח לאתר האינטרנט.

14. מוצרי פיליפס

 

אתר האינטרנט עשוי להכיל הפניות למוצרים ושירותים ייחודיים של פיליפס שייתכן ואינם זמינים (בקלות) בארץ מסוימת. כל הפניה כזו אינה משתמעת ואינה מהווה התחייבות שמוצרים ושירותים כאלה יהיו זמינים בכל עת בארץ מסוימת. אנא צור קשר עם איש הקשר המקומי של פיליפס לקבלת מידע נוסף.

15. הצהרת 'נמל מבטחים' בכפוף לחוק האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995

 

המידע באתר זה עשוי לכלול הצהרות צופות פני עתיד ביחס למצב הכלכלי, תוצאות הפעילות והעסק של פיליפס וחלק מהתוכניות והיעדים של פיליפס ביחס לפריטים אלה. אנו מזהירים את הקוראים כי שום הצהרה צופה פני עתיד לא מהווה ערובה לביצועים עתידיים וכי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו הכלולות בהצהרות צופות פני העתיד. דוגמאות להצהרות צופות פני עתיד כוללות את ההצהרות שפרסמנו לגבי האסטרטגיה שלנו, תחזיות לגבי צמיחה במכירות, רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות וחיסכון בעלויות, התפתחויות עתידיות בעסק האורגני שלנו כמו גם היתרון הגלום ברכישות עתידיות והמצב ההוני שלנו. מעצם טיבם, הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכון וחוסר וודאות מכיוון שהן מתייחסות לאירועים ונסיבות עתידיות, וישנם גורמים רבים העלולים לגרום לתוצאות ולפיתוחים בפועל להיות שונים מהותית מאלו המובעים או משתמעים מהצהרות צופות פני עתיד אלה. ההצהרות צופות פני עתיד כפופות, בין היתר, לתנאים כלכליים ועסקיים במישור המקומי והגלובלי, ליישום מוצלח של האסטרטגיה שלנו, ליכולתנו לזהות ולהשלים רכישות מוצלחות ולשלב רכישות אלה בעסקים שלנו, להעדפות הצרכנים ביחס למוצרים קיימים וחדשים שלנו, ליכולתנו לפתח ולשווק מוצרים חדשים, ליכולתנו לממש את היתרונות של אסטרטגיה זו, למדיניות ולפעולות של רשויות השלטון והרגולציה, לשינויים בחקיקה ולהשפעת התחרות – גורמים הנמצאים מעבר לשליטתנו. כתוצאה מכך, התוצאות העתידיות שלנו בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתכניות, היעדים והציפיות שנקבעו בהצהרות צופות פני עתיד כאלה. סיכונים וגורמים נוספים מפורטים במסמכים שלנו שהוגשו או הועברו לנציבות ניירות הערך האמריקנית ("SEC"), כולל בדוח השנתי האחרון שלנו בטופס ‎20-F, הזמין באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. כל הצהרות צופות פני עתיד הניתנות על-ידינו או מטעמנו משקפות אך ורק את המועד שבו הן ניתנות. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף שינויים בציפיות ביחס אליהן או כל שינוי באירועים, תנאים או נסיבות עליהם נשענות הצהרות כאלה. עם זאת, על הקורא להתעדכן בכל הגילויים הנוספים שניתנו או שעשויים להינתן מטעמנו במסמכים שהגשנו או עשויים להגיש ל-SEC.

16. יישוב סכסוכים

 

תנאי שימוש אלה כפופים בהתאם לחוקי מדינת קנדה ומנוסחים על פיהם. אתה מסכים לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט באונטריו, קנדה בכל מחלוקת, טענה או עילת תביעה הנובעת או קשורה לתנאי שימוש אלה או לשימושך באתר אינטרנט זה, ובכלל זה מחלוקות כלשהן הנוגעות לקיומם או תקפותם של תנאי שימוש אלה, בתנאי שאתה מסכים להגיש כל מחלוקת, טענות או עילת תביעה כזו לבתי המשפט באונטריו בקנדה.

17. הפרדה

 

אם נקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, תוחלף ההוראה הלא חוקית או הבלתי ניתנת לאכיפה על ידי הוראה תקפה, הניתנת לאכיפה, המתאימה בצורה הקרובה ביותר לכוונת ההוראה המקורית, ויתר ההוראות ייאכפו.

18. אי-ויתור

 

שום מחדל מצד פיליפס לאכוף חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות כלשהי מזכויותיה של פיליפס על פי תנאי שימוש אלה, בין שמדובר בפעולות בעבר ובין שבעתיד מצד אדם כלשהו. לא קבלת כספים כלשהם על-ידי פיליפס ולא הסתמכותו של אדם כלשהו על מעשיה של פיליפס לא ייחשבו כוויתור על חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה. רק ויתור ספציפי בכתב חתום על-ידי נציג מורשה של פיליפס, תהיה לו תקפות משפטית כלשהי.

19. כותרות

 

כותרות הסעיפים של תנאי השימוש משמשים מטעמי נוחות בלבד ולא יהוו חלק מתנאי השימוש ולא ישפיעו בדרך כלשהי על משמעותם או פירושם של תנאי השימוש.

תודה שהצטרפת לאתר האינטרנט שלנו.

 

עדכון אחרון: 14 במאי, 2009

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.